USER INSIGHT
Truly know your user and serve them in the right manner.
Know how to exceed the expectations.

The user has an opinion of each brand: an image, expectations, aspirations, favorites and dislikes. By adding to these the key numbers, targets, the general user info and future trends, we will create a winning combination. The right way to serve.

KÄYTTÄJÄTUNTEMUS
Tunne aidosti käyttäjäsi ja palvele heitä oikein.
Tiedä miten ylitetään odotukset.

Käyttäjällä on aina mielikuvia brändistä: olemus, odotukset, toiveita, suosikkeja ja inhokkeja. Lisäämällä oikeanlaisiin mielikuviin avainluvut, tavoitteet, yleinen käyttäjätuntemus sekä tulevaisuuden trendit, saamme aikaan voittavan kombinaation. Oikean tavan palvella.

Solutions to the fruitful knowledge of the users:
Käyttäjän tuntemiseen meiltä:

  • Inner and end user surveys, interviews and focus groups / Käyttäjien osallistaminen (sisäisten sekä ulkoisten käyttäjien)
  • Existing data analysis / Olemassa olevan datan analysointi
  • Solution design and strategy / Ratkaisujen suunnittelu ja strategia
  • Concepting and visualization of the concept / Konseptointi sekä konseptien visualisointi
  • Solution testing and prototyping / Ratkaisujen testaus sekä prototypointi
  • Implementations and/or roll out to the branded area / Ratkaisujen käytännön toteutukset ja/tai jalkautuksen toimitilaan