BRAND ESSENCE
Don’t be an average business. Be desired and give a sense of belonging.
A successful brand is recognizable and harmonious. It works in a recognizable way at each contact point. A successful brand creates value to the user every day.

BRÄNDIN OLEMUS
Älä ole keskinkertainen. Luo halua sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Menestyksekäs brändi on tunnistettava sekä harmooninen. Se ilmenee eri kohtauspisteissä tunnistettavalla tavalla. Menestyksekäs brändi tuottaa arvoa käyttäjän arkeen.

Solutions to an appealing brand essence:
Brändien luomiseen saat meiltä:

  • Idea sparring workshops with the company focus group / Ideointi-workshopit
  • Strategy design / Strategiasuunnittelun
  • Logo design / Logot
  • New identity and image. Visual essence and the way of speaking / Uuden identiteetin: visuaalinen olemus ja tapa puhua
  • Enriching the existing brand / Olemassa olevan brändin raikastuksen
  • Marketing material design: physical and digital / Markkinointimateriaalien suunnittelun: fyysiset ja digitaaliset
  • Tactical solution design / Taktisten toimenpiteiden suunnittelun
  • Web page design / Verkkosivujen suunnittelun
  • Digital identity design and definition / Digi-identiteetin suunnittelun ja määrittelyn
  • Roll out and implementations to various contact points / Toteutukset ja jalkautukset eri kohtaamispisteisiin

As a service, we offer execution coordination, for example rolling out the updated materials to the physical and digital meeting points.
Palveluna tarjoamme myös kokonaisuuksien koordinointia, esim. brändin päivityksiä niin fyysisiin, kuin digitaalisiin kohtaamispisteisiin.